Váš košík je prázdný

INFORMACE O ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH

(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dále Nařízení GDPR)


 

Naše společnost MASO-PROFIT s.r.o., IČ: 40612848 , zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů mimo osobních údajů zaměstnanců.

V případě uplatnění Vašich níže uvedených práv, které by naše společnost řešila, kontaktujte prosím manažera pro ochranu osobních údajů pracujícího v naší společnosti.

 

Máte právo požádat správce osobních údajů – naši společnost o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, o přístup k těmto osobním údajům.

Máte právo na jejich opravu Vašich osobních údajů (v případě nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů),

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 • vznesete námitky proti zpracování (viz dále) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie (EU) nebo právu ČR, které se na naši společnost vztahuje
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti,

Jsou stanoveny důvody, kdy se toto Vaše právo neuplatní.

 

Máte právo na omezení zpracování.

 • v případě Vašeho popření přesnosti na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a žádáte místo výmazu osobních údajů omezení jejich použití
 • osobní údaje již naše společnost nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • vznesete námitku proti zpracování (viz níže) a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad oprávněnými důvody vaší osoby
 

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy se vaše osobní údaje zpracovávají na základě zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni a v případě zpracování, které je prováděno pro účely našich oprávněných zájmů. 

Máte právo požádat naši společnost o získání/předání (Právo na přenositelnost) Vašich osobních údajů v případě, že zpracování vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu (dle Nařízení GDPR - podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b)) a zpracování se provádí automatizovaně.

V případě osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, Máte právo tento svůj souhlas odvolat.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě, že dojde v rámci zpracování osobních údajů naší společností k porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme toto porušení bez zbytečného odkladu na našich webových stránkách a v případě, že budeme mít Vaše kontaktní údaje (telefon a mailovou adresu také přímo Vám.

 

Subjekty údajů, zpracovávané osobní údaje, účel zpracování


Subjekt údajů

Kategorie osobního údaje

Osobní údaj

Účel zpracování

Právní základ (povinnost)

Důvod oprávněného zájmu

Další účely zpracování

Doba uchování

Příjemci

Předání do třetí země

Automatizované rozhodování (včetně profilování)


Fyzické osoby – zaměstnanci společností, úřadů a orgánů se kterými se jedná na základě obchodního vztahu nebo na základě zákonných povinností

 • Jméno a příjmení
 • Mailová adresa
 • IP adresa
 • Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně)
 • Adresa
 • Datum narození
 • Zvukový nebo obrazový záznam

zákonná povinnost,

plnění smluvního vztahu,

důkazní prostředek,

prokázání způsobilosti

souhlas

Doba uchování: 10 kalendářních roků po roce provedení posledního záznamu. Zvukový nebo obrazový záznam, doba neurčitá nebo do odvolání souhlasu.

Kvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění 

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, daňový poradce, finanční auditor, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů


Fyzické osoby jednající na základě obchodního vztahu

 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu
 • Mailová adresa
 • IP adresa
 • Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně)
 • Adresa
 • Datum narození
 • Zvukový nebo obrazový záznam

zákonná povinnost,

smlouva,

oprávněný zájem (důkazní nouze, ekonomický zájem, prokázání způsobilosti)

souhlas

Doba uchování: Smlouvy/objednávky atd. 10 kalendářních roků po provedení záznamu.
Zvukový nebo obrazový záznam, doba neurčitá nebo do odvolání souhlasu.

Kvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění

Případní příjemci: státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti,
naši případní zpracovatelé osobních údajů


Zákazník

 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu
 • Mailová adresa
 • IP adresa

zákonná povinnost, smlouva, oprávněný zájem (důkazní nouze, ekonomický zájem)

Doba uchování:

Smlouvy/objednávky atd. 10 kalendářních roků po provedení záznamu

Registrační informace: 3 měsíce po zrušení registrace

Případní příjemci: státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti


Záznam z kamerového systému

 • Obrazy osoby

důkazní prostředek ochrana bezpečnosti, zdraví a životů, ochrana majetku

Doba uchování: 30 dnů

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, naši případní zpracovatelé osobních údajů, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů


Manželka/dítě zaměstnance

 • Příjmení a jméno manžela/ky, rodné číslo a název a adresa zaměstnavatele
 • Jméno, příjmení a rodné číslo dítěte

zákonná povinnost

důkazní prostředek

Doba uchování: 10 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaúčtovány

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů


Majitelé společnosti

 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu
 • Identifikátor osobního dokladu

zákonná povinnost

Doba uchování: 30 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladu

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů


Statutární zástupci společnosti / osoby odpovědné dle živnostenského zákona

 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu
 • Identifikátor osobního dokladu

zákonná povinnost

Doba uchování: 30 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladu

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů


Otisk razítka

 • Informace o oprávněné osobě k razítku
 • (např. Jméno a příjmení, Identifikační číslo (např. v rámci Komory))

důkazní prostředek

Ve vztahu ke konkrétnímu použití příjemci, případní příjemci: státní orgány, subdodavatelé, zákazníci, právník společnosti


Základní právní základ: Zákon č. 300/2008 Sb., Zákon č. 90/2012 Sb., Zákon č. 455/1991 Sb., Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon č. 418/2011 Sb., Zákon č. 499/2004 Sb., Zákon č. 227/2000 Sb., Zákon č. 480/2004 Sb., Zákon č. 93/2009 Sb., Zákon č. 563/1991 Sb., Zákon 523/1992 Sb., Zákon č. 586/1992 Sb., Zákon č. 253/2008 Sb., Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon 361/2000 Sb., (v platném znění).

 

Manažer pro ochranu osobních údajů


 • kontakt na manažera pro ochranu osobních údajů:

MASO-PROFIT s.r.o., Hrdlořezská 197/6, 190 00 Praha 9 Hrdlořezy, e-mail: gdpr@masoprofit.cz


 
 

Naše společnost pracuje s následujícími základními zpracovateli osobních údajů:


 • ANDWEB s.r.o. (Cloudové služby)

Pražská 384, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 29036798

 
 • IMPROMAT-COMPUTERS s.r.o. (IT služby)

Třída Tomáše Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ: 46992308

 
 • An systems s.r.o. (Dodavatel softwaru)

Radhošťská 2322, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26810107

 
 • Ing. Jiří URBÁNEK (Mzdová agenda)

Praha 9, Vysočany, Paříková 354/5, IČ:173134710 
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace