Váš košík je prázdný

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP)

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Oddíl 1.01 Tyto VOP jsou platné jen pro právní jednání, uskutečňované distančním způsobem, prostřednictvím internetového obchodu na doméně www.masoprofit.cz. Provozovaný:

Společností: MASO-PROFIT s.r.o.
se sídlem: Praha 9, Hrdlořezská 197/6, PSČ 190 00
s přiděleným identifikačním číslem: 40612848
zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 2605 (dále jen prodávající)

Oddíl 1.02 VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Oddíl 1.03 VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce i případná kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Oddíl 1.04 VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Oddíl 1.05 Speciální odchylnou úpravu od VOP lze sjednat v kupní smlouvě, která má potom přednost před obecnou úpravou VOP.

Oddíl 1.06 Prodávající jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Oddíl 1.07 Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.

Oddíl 1.08 Spotřebitelem je člověk, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. (ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb.) (dále jen spotřebitel)

Oddíl 1.09 Podnikatelem je ten, kdo není spotřebitelem. (dále jen podnikatel)

Článek II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Oddíl 2.01 Jakákoliv osoba, která se může stát kupujícím má možnost na internetovém obchodě zaregistrovat uživatelský účet. (dále jen uživatel)

Oddíl 2.02 Z tohoto uživatelského účtu může provádět objednávky zboží.

Oddíl 2.03 Při registraci uživatelského účtu je uživatel povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje na uživatelském účtu, které se změní, je uživatel povinen aktualizovat. Prodávající považuje údaje vložené uživatelem za správné.

Oddíl 2.04 Přístup do uživatelského účtu je možný jen přes uživatelské jméno a heslo. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně uživatelského jména a hesla. 

Oddíl 2.05 Registrací uživatelského účtu uživatel souhlasí se zněním VOP týkající se práva a povinností uživatele.

Článek III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Oddíl 3.01 Uživatel založením uživatelského účtu souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Informace o uživatelích jsou uchovány v souladu se zákonem č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Oddíl 3.02 Osobní údaje bude prodávající využívat jen pro účely realizace práv a povinností vyplývající z kupní smlouvy a dále pro vedení uživatelského účtu.

Oddíl 3.03 Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Uživatel může přes uživatelský účet opravovat osobní údaje. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti uživatele odstranit z databáze. Osobní údaje uživatele prodávající nepředá žádné další osobě. Výjimku představují důvody, kterými jsou přeprava a dodání zboží.

Článek IV. KUPNÍ SMLOUVA

Oddíl 4.01 Veškerá prezentace zboží umístěná na internetovém obchodě, provozovaným prodávajícím, má pouze informativní charakter, nejedná se o nabídku ve smyslu § 1732 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Oddíl 4.02 Internetový obchod obsahuje informace o zboží a jeho cenách. U jednotlivého zboží kupující nalezne cenu bez DPH, tak i cenu s DPH.

Oddíl 4.03 Cena u jednotlivého zboží je bez dopravy. Osobní vyzvednutí v provozovně je bez poplatku. Doprava zboží je zpoplatněna podle zvoleného typu přepravy, v případě dopravce Toptrans je účtována jednotná cena 149,-Kč. Pokud má kupující zájem uzavřít kupní smlouvu, zaregistruje si uživatelský účet na internetovém obchodě a poté vybrané zboží vloží do elektronického košíku a vyplní objednávkový formulář v rámci internetového obchodu.

Oddíl 4.04 V objednávkovém formuláři kupující získá podrobné informace o možnostech a cenách za dopravu, dále možnosti úhrady kupní ceny. Po vyplnění objednávky před jejím odesláním má kupující možnost všechny údaje zkontrolovat a opravit do okamžiku než odešle objednávku. 

Oddíl 4.05 Kupní smlouva pro spotřebitele a podnikatele vzniká odesláním objednávky a až potvrzením přijetí prodávajícím. Přijetí objednávky se uskutečňuje pomocí elektronické pošty na adresu, která byla uvedena v uživatelském účtu. Smlouva tedy vzniká až odesláním potvrzení. Měnit vzniklou smlouvu lze již jen na základě dohody obou stran.

Oddíl 4.06 Odesláním objednávky tedy uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a bez výhrad s nimi souhlasí.

Oddíl 4.07 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, a to zejména z těchto důvodů, že zboží se již nevyrábí nebo ho nebude možné dodat v obvyklé době. Při tomto odstoupení od kupní smlouvy nemá kupující právo na náhradu nákladů, které mu tímto vznikly zejména ušlý zisk a náhrada škody.

Oddíl 4.08 Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy uzavřenou s podnikatelem odstoupit, pokud z veřejně dostupných informací vyplývá pochybnost o bonitě a solventnosti kupujícího, zejména, bylo-li vůči němu, jako dlužníku zahájeno insolvenční řízení, případně je proti němu vedena exekuce.

Oddíl 4.08

Oddíl 4.09 Prodávající si vyhrazuje právo žádat po kupujícím dodatečné potvrzení objednávky (telefonicky). U kupujícího podnikatele si vyhrazuje, žádat při zvláštním charakteru objednávky zálohu.

Oddíl 4.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při právním jednání, zejména při uzavíraní kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při užití komunikace na dálku si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

Oddíl 4.11 U kupujícího spotřebitele a podnikatele je okamžik odevzdání zboží od prodávajícího až okamžik předání zboží od prodávajícího nebo od dopravce spotřebiteli.

Oddíl 4.12 Nebezpečí škody na věci (zboží) přechází na kupujícího převzetím zboží.

Oddíl 4.13 Kupující má povinnost při přepravě zboží poskytnout součinnost při doručování. Pokud by takovou součinnost neposkytl, je povinen uhradit náklady s opakovaným doručováním dle sazby přepravce. Kupující podnikatel má povinnost uhradit veškeré náklady, které vznikly prodávajícímu s marným doručením, pokud neposkytl dostatečnou součinnost.

Oddíl 4.14 Při převzetí zboží od dopravce je povinen kupující zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě vady toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu a zjevného porušení zboží má kupující povinnost odmítnout převzetí zboží od přepravce.

Článek V. PRÁVA SPOTŘEBITELE

Oddíl 5.01 Pokud je kupní smlouva uzavřena se spotřebitelem ve smyslu zákona č . 634/1992 Sb., přes tento internetový obchod má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno spotřebitelem nejpozději ve lhůtě 14 dní.

Oddíl 5.02 Spotřebitel může dát na vědomí odstoupení od kupní smlouvy také, zasláním odstoupení na adresu elektronické pošty eshop@masoprofit.cz . Zpráva musí být odeslána z elektronické adresy, kterou kupující uvedl v uživatelském účtu. Z takové zprávy musí být jasně patrné, že se jedná o odstoupení od kupní smlouvy, tato podmínka se má za splněnou, pokud zpráva obsahuje v předmětu “Odstoupení od kupní smlouvy” a ve zprávě je uvedeno číslo objednávky.

Oddíl 5.03 V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy.

(a) Prodávající vrátí peněžní prostředky spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem jakým kupující platil kupní cenu.

(b) Spotřebitel nemá právo žádat vrácení kupní ceny do doby, než bude předmět plnění (zboží) vráceno prodávajícímu.

(c) Zboží užíval z jiných důvodů nežli z důvodu seznámení a vyzkoušení zboží, které je obvyklé. Tak v tomto případě si prodávající vyhrazuje právo, žádat vydání bezdůvodného obohacení, tedy žádat veškerý prospěch, který spotřebitel získal nad míru běžného seznámení a vyzkoušení zboží.

(d) Pokud je zboží při předání poškozeno, či bylo zničeno, má prodávající právo jednostranně započíst svůj nárok náhrady škody vůči spotřebiteli a snížit vrácenou kupní cenu.

Oddíl 5.04 Spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

(a) U zboží, které bylo upraveno dle přání spotřebitele.

(b) U zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smíšeno s jiným zbožím.

(c) U zboží, které je zabaleno v uzavřeném obalu z hygienických důvodů a tento obal byl porušen.

Článek VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Oddíl 6.01 Kupní cenu a další náklady lze uhradit těmito způsoby.

(a) V hotovosti v provozovně prodávajícího.

(b) V hotovosti u přepravce, pokud bylo zboží odesláno na dobírku.

(c) Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

(d) Bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího.

(e) Bezhotovostně platební kartou u přepravce, pokud bylo zboží odesláno na dobírku.

Oddíl 6.02 V případech, kdy je předmět plnění (zboží) placeno předem, si prodávající vyhrazuje právo žádat ověření totožnosti osoby, která zboží bude přebírat, či ověřenou plnou moc k převzetí.

Oddíl 6.03 Současně s kupní cenou je kupující povinen uhradit další náklady za dopravu, či úpravu zboží dle přání kupujícího.

Článek VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Oddíl 7.01 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

Oddíl 7.02 Prodávající odpovídá za to,že :

(a) Zboží má vlastnosti, které prodávající popsal nebo, které kupující důvodně očekával s ohledem na povahu zboží a obvyklé užití.

(b) Zboží odpovídá jakosti nebo vzorku nebo předloze, bylo-li takto prezentováno.

(c) Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

Oddíl 7.03 Pokud se vada projeví u kupujícího spotřebitele do 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že bylo vadné již při převzetí.

Oddíl 7.04 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně sídle společnosti. Za okamžik uplatnění odpovědnosti za vady se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího zboží.

Oddíl 7.05 Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo za vady, které se vyskytnou u zboží v době 24 měsíců od převzetí, kupující podnikatel do 12 měsíců od převzetí. Toto ustanovení neplatí pro:

(a) Zboží prodávané za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla cena snížena

(b) Na opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním

Oddíl 7.06 Právo z vadného plnění kupující nemá, pokud před převzetím věděl, že zboží má vadu anebo jí sám způsobil.

Oddíl 7.07 Je-li vada podstatná, má kupující právo :

(a) Na odstranění vady dodáním nové věci bez vady

(b) Na odstranění vady opravou věci

(c) Na přiměřenou slevu z kupní ceny

(d) Na odstoupení od kupní smlouvy

Oddíl 7.08 Kupující spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit jaké právo si zvolil, tato volba je závazná a již jí nelze měnit. Pokud bez zbytečného odkladu nezvolí právo, má se za to, že se jedná o vadu nepodstatnou, viz níže.

Oddíl 7.09 Je-li vada nepodstatná, má kupující právo na:

(a) Na odstranění vady

(b) Na přiměřenou slevu z kupní ceny

Článek VIII. ZÁRUKA NA JAKOST

Oddíl 8.01 Prodávající u některého druhu zboží poskytuje záruku na jakost. Tato záruka na jakost musí být výslovně uvedena, či může být poskytnuta též záručním listem. V jiných případech poskytuje záruku na jakost na nová zařízení 12 měsíců od data prodeje, na repasovaná zařízení 6 měsíců, na náhradní díly a opravy 3 měsíce, na pracovní obuv 6 měsíců.

Článek IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Oddíl 9.01 Kupující nabývá vlastnické právo až zaplacením celé kupní ceny za zboží.

Oddíl 9.02 Pokud kupní smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Oddíl 9.03 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení, co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Oddíl 9.04 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Oddíl 9.05 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Oddíl 9.06 Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) - Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (Alternative Dispute Resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.